Tim Goodman  | Senior Minister

Tim Goodman | Senior Minister

  Ashley Yoder  | Children's Minister

Ashley Yoder | Children's Minister

  Lisa DePriest  | Administrative Associate

Lisa DePriest | Administrative Associate

  Joe Johnson  | Worship Leader

Joe Johnson | Worship Leader

  Logan Myers  | Student Ministries

Logan Myers | Student Ministries